» » วงดนตรี สุนทราภรณ์ - Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand
veskitrahter
full-dateMP3 1853 mb.
Country

วงดนตรี สุนทราภรณ์ - Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand mp3

วงดนตรี สุนทราภรณ์ - Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand mp3

Performer: วงดนตรี สุนทราภรณ์
Title: Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand
Country: Thailand
Catalog Number: SEDE 751, SEDE, 751
Label: Suntaraporn
Style: Thai Classical
Rating: 4.9
Votes: 835

Tracklist

1Floral Floating Festival Song
2Boat Song
3Dancing Of The Fairies
4Song Of The Fisherman

Versions

CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
SEDE 751Suntaraporn Orchestra Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand ‎(7", EP)ColumbiaSEDE 751ThailandUnknown
SEDE 751, SEDE, 751วงดนตรีสุนทราภรณ์ = Suntaraporn Orchestra วงดนตรีสุนทราภรณ์ = Suntaraporn Orchestra - ลอยกระทง = Floral Floating Festival Song ‎(7", EP)Columbia, ColumbiaSEDE 751, SEDE, 751ThailandUnknown

Credits

  • Arranged BySuntaraporn

Barcodes

  • Matrix / Runout (Label side A): CT. 0007
  • Matrix / Runout (Label side B): CT. 0008
  • Matrix / Runout (Runout side A): CT 0007-2
  • Matrix / Runout (Runout side B): CT 0008-2

Companies

  • Manufactured By – Thai Phonograph Record Co., Ltd.
  • Distributed By – Kamol Sukosol Co., Ltd.

Album

Язык: Русский. Страна: США. Shutterstock Select. เฉพาะ Select. ซอน Select. ตะวนรอนทหนองหาร - สายณห สญญา. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. Suntaraporn Orchestra Thai Classical Thailand. Performer: Suntaraporn Orchestra. Title: Floral Floating Festival Song And Other Songs Of Thailand. The Residents - The W B Album. Songkran Thai: เทศกาลสงกรานต, pronounced is the Thai New Year's national holiday. Songkran is on the 13 April every year, but the holiday period extends from 14 to 15 April. In 2018 the Thai cabinet extended the festival nationwide to five days, 1216 April, to enable citizens to travel home for the holiday. In 2019, the holiday was observed 1216 April as 13 April fell on a Saturday. The word Songkran comes from the Sanskrit word saṃkrānti, literally astrological. Children's songs and nursery rhymes from all over the globe presented both in English and their native languages. Many include sound clips and sheet music. Loi Krathong is a lantern festival in Thailand. Loy means float and Krathong is a little boat or a small float made from banana leaves. So Loy Krathong is roughly float banana leaf boats. ลอย กระทง. Loi Krathong Festival Song. วนเพญเดอนสบสอง นำกนองเตมตลง เราทงหลายชายหญง สนกกนจรงวนลอยกระทง ลอย ล. อย กระทง ลอย ลอย กระทง ลอยกระทงกนแลว ขอเชญนองแกว ออกมารำวง รำวงวนลอยกระ. ทง รำวงวนลอยกระทง บญจะสงใหเราสขใจ บญจะสงใหเราสขใจ. Loy Krathong Song. Pages liked by this Page. NNT- National News Bureau of Thailand. Places Amphoe Muang Phet Buri, Phetchaburi, Thailand Community organisationGovernment organisation สวท. English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . ถกใจ บนทกมนไวในรายการโปรดของคณ. ถกใจ ฝากการรววของคณ. มเวลาวางสกครไหม เลนจกซอวปรศนาฟร สหรฐอาหรบเอมเรตส. Exclusively Ministry of Sound. รายการเพลง Exclusively Ministry of Sound. ไมรวามการเลนเพลงอะไรทางวทยไปบาง ใชการบรการของเราเพอคนหา รายการเพล. งของเรามรายการเพลง Exclusively Ministry of Sound สำหรบ 7 วนทผานมา. Artist: Thai Worship Songs Christian Songs of Thailand. Song: เหนอโลกา - บงกช. A A. เหนอโลกา - บงกช. แผนดนรวมรองเปรมปรด ในทสงอนชนบาน จกรวาลชนชมยนด. พระสรของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. เรายกยองพระนามพระองค เราสรรเสรญถงความยงใหญ. ไมมใครสงใดเทาเทยมพระองค ผทรงฤทธเกรยงไกร. พระองคทรงยตธรรม ทรงรอบรในทกอยาง พระปญญาเหนอความเขาใจ. ฤทธอำนาจของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. REF2x. พระสรของพระองค ฤทธอำนาจของพระองค. I agree with Édana, since the album is obviously. From: faq31

2016-2022 © veskitrahter.ee
All rights reserved